همسر پورحیدری فاش کرد؛ یک خانم بیماری منصور را لو داد (خبر ورزشی)