رویترز: با آمدن ترامپ احتمال پابرجا ماندن برجام بسیار اندک است!