شهرخبر

زمانی: مرحوم پورحیدری بسیار فعال اما کم توقع بود/ از هفته هجدهم به بعد مدعی قهرمانی خواهیم بود