با آمدن ترامپ برجام‌های 2 و 3 دیگر منتفی است/ خسارت محض برجام بیشتر آشکار خواهد شد