مرحوم شجونی از عناصر مسئولیت شناس و فردی انقلابی بود