ناطق نوری: مرحوم شجونی موضعش را بی‌توجه به داشتن یا نداشتن طرفدار مطرح می‌کرد