پیکر مرحوم شجونی در صحن امامزاده صالح(ع) به خاک سپرده خواهد شد