تصویر مرحوم شجونی و آیت الله خامنه‌ای در دوران جوانی