تصویر کمتر دیده شده از مرحوم شجونی با سیدحسن نصرالله