بمب بزرگی که قرار بود با 150 میلیون تومان پرسپولیسی شود! (خبر ورزشی)