سهم روستاها از اقتصاد ملی ۲۶.۶ درصد/تولید ناخالص داخلی ۷۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱