هزاران نفر از اقشار مختلف مردم چند استان کشور با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند