اعتصاب کارکنان ایرفرانس موجب سرگردانی 150 هزار مسافر شد