نبرد حلب و فروپاشی توهم تقسیم سوریه و کنار رفتن بشار اسد