رضازاده: مولایی دیگر نمی تواند به وزنه برداری برگردد