در ماه چند عدد استامینوفن برای رفع سردرد می توان استفاده کرد؟