اگر میخواهید از زایمان زودرس در امان باشید، مراقب گوشتان باشید!