استخدام تعدادی زیگزالدوز و تریکودوز و وسط کار در کرج