استخدام راننده پایه یک کار با کمپرسی ده چرخ در مشهد