استخدام اتباع بیگانه غیرمجاز امنیت خراسان رضوی را تهدید می‌کند