استخدام دو نفر حسابدا رآشنا به نرم افزار حسابداری – اصفهان