استخدام مسئول دفتر و کارمند فروش در شرکت صنعت کاران امید وطن