استخدام جهت همکاری با رستوران سنتی حمام خان در یزد