استخدام تحصیلکرده بهداشت خانواده در یک مرکز درمانی در قزوین