استخدام منشی آشنا به کامپیوتر جهت دفتر فنی در زنجان