استخدام تعدادی نیرو بازاریاب در شرکت چای دبش قزوین