استخدام مونتاژکار و تعمیرکار در شرکت دوران الکترونیک