استخدام لیسانس IT آشنا به نرم افزار کامپیوتر و شبکه