استخدام مدیر بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر