استخدام کارشناس و دستیارفروش،تحصیلداردرشرکت رادمان داده پردازی فرنام