بنیاد برکت ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در مناطق محروم کشور ایجاد کرده است