استخدام صندوقدار و فروشنده جهت فروشگاه موادغذایی در کرج