استخدام تعدادی پرسنل فنی کار در زمینه آسانسور – کرج