استخدام بازاریاب برای فروش و معرفی دستگاهی نوآورانه به مطب پزشکان