استخدام تکنسین الکترونیک آقا با سابقه در شرق تهران