استخدام بازاریاب با وسیله در صنایع پخش مواد غذایی و بهداشتی