استخدام کارشناس فروش در رشته تغذیه،شیمی،صنایع غذایی،میکروبیولوژی