شایعه پراکنی برای استقبال مردم به فست فودها/ به کیفیت حلیم های ارزان قیمت شک کنید