یک میلیارد 650 میلیون ریال تسهیلات به واحدهای فن اورهرمزگان پرداخت می شود