معامله 1907 میلیارد ریال سهام، نیمه نخست امسال در بورس آذربایجان غربی