نرخ بیکاری 94 بر اساس معیارهای سازمان جهانی کار 11 درصد بوده است