تدوین دوباره برنامه ششم با همکاری دولت در کمیسیون تلفیق مجلس