20 درصد از کل معاملات نیمه نخست امسال در اختیار 5 کارگزاری