آغاز به کار نخستین نمایشگاه اختصاصی ارمنستان در ایران