دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر اقتصاد فرانسه