پیمانکاران پارس جنوبی به مولفه های زمان و هزینه توجه کنند