اعطای وام 12 درصد برای توسعه تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط