امکان اتصال بمبئی به بنادر ایران و ترانزیت به روسیه