بانک مرکزی پیش نویس لایحه قانون بانکداری را به دولت تقدیم کرد