آیا مشکل «ضرر اولیه» در بازاریابی‌شبکه‌ای حل شده است؟